top of page

Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

1.1. De verkoper:

Zonta Gent 1

zontagent1@gmail.com

Paddestraat 28 - 9620 Velzeke

 

1.2. De consument: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling heeft geplaatst via de website.

 

Artikel 2. Prijsinformatie en betalingswijzen

 

2.1. De verkoper beschikt over de mogelijkheid om de prijzen van zijn producten op de website ten alle tijden aan te passen.

2.2. De consument kan zijn bestelling vooraf online betalen, via de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden (Bancontact & PayPal), alsook cash bij afhaling.

Artikel 3. Bestellingoverzicht

 

De consument zal na het betalen een notificatie krijgen via mail. De verkoper gaat er bijgevolg van uit dat de consument het ontvangstbewijs zal ontvangen hebben.

De consument moet de verkoper onverwijld in kennis brengen wanneer hij geen ontvangstbewijs heeft ontvangen, en dit ten laatste op de moment van levering of afhaling. 

 

Artikel 4. Levering en afhalen

 

4.1.     De verkoper zal de aangeboden producten leveren vanaf het minimum bestelbedrag van 54 euro.

            Het geografisch toepassingsgebied voor de levering beperkt zich tot België.

            Indien aan de cumulatieve voorwaarden van lid 1 en 2 niet voldaan is, dan kan de consument zijn bestelling enkel afhalen bij de verkoper.   

Artikel 5. Overmacht

 

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht, zijnde situaties die buiten zijn directe wil om zorgen voor vertragingen of annuleringen van de bestellingen, zowel bij afhaal als levering. Het zijn situaties waarvan van de verkoper redelijkerwijze niet meer kan worden verwacht om de bestelling op tijd te kunnen uitvoeren om zijn hoog niveau aan kwaliteit te kunnen garanderen. Het gaat hierbij tevens om productleveringen aan de verkoper zelf, om zijn eindproducten te kunnen samenstellen.  Niet-exhaustieve voorbeelden zijn brand, extreme weersomstandigheden, ziektes, stakingen, enz. 

 

Artikel 6. Privacyverwerking

 

Voor de privacyverwerking wordt verwezen naar de privacy policy sectie op de website (https://www.zontagent1.be/privacy). De verkoper stelt bovendien alles in het werk om zijn cookie policy zo transparant mogelijk te communiceren met de consument. De verkoper wijst hierbij wel reeds op de cookie informatie bij de privacy policy.  

Artikel 7. Herroepingsrecht

 

De verkoper beroept zich op de wettelijke uitzondering voor bederfbare goederen en beperkte houdbaarheid (art. VI.53, 4° WER). Bijgevolg beschikt de consument niet over een herroepingsrecht binnen 14 dagen. Annulering van de bestelling is echter wel mogelijk, zoals bepaald in artikel 8.

 

Artikel 8. Annulering

De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om te weigeren de bestelling mee te geven zolang er niet betaald is. Hij zal ook het recht voorbehouden de plaatsing van een tweede bestelling te weigeren indien de consument zijn eerste nog niet vereffend heeft.

 

Artikel 9. Klachtenregeling en garanties

9.1. Indien de consument enige klachten zou hebben, is het de gebruikelijke weg om deze minnelijk op te lossen.

Het is de consument aangewezen de verkoper meteen op de hoogte te brengen van enige gebreken, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

 

9.2. Indien geen oplossing gevonden wordt, kan de consument steeds klacht indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst (https://www.consumentenombudsdienst.be/nl),  

of het Europese Online Dispute Resolution-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show).

Ook deze platformen streven vooreerst een minnelijke oplossing na. 

Artikel 10. Varia

 

11.1. Aan de hand van afbeeldingen streeft de verkoper ernaar de consument een kwalitatief hoogstaand product af te leveren. De afbeeldingen kunnen echter licht afwijken van de realiteit, zodat deze geenszins bindend zijn voor het eindresultaat. 

11.2. De verkoper wijst op de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. 

11.3. De gesloten verkoopovereenkomsten tussen verkoper en consument zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgische recht.

11.4. De consument aanvaardt de onderhavige algemene voorwaarden onvoorwaardelijk bij het sluiten van de overeenkomst. 

bottom of page